Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

two types of wine 2466267 340

 Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, samorząd województwa realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadaniem Zarządu Województwa jest koordynacja przygotowania i realizacja programu, udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte tym programem oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021” jest III edycją wojewódzkiego programu w tym zakresie, a tym samym stanowi kontynuację „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2004-2007” oraz „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2008-2013”.

Nadrzędnym celem Programu jest: Wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny styl życia ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym związanych ze spożywaniem alkoholu. Cel nadrzędny jest realizowany poprzez 3 cele operacyjne oraz 23 zadania. Wszystkie zadania poprzez działania profilaktyczne, prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne, a także z obszaru reintegracji społecznej i zawodowej służą osiągnięciu celu nadrzędnego Programu.

 

makówki

Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, samorząd województwa realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią. Wyrazem tego jest Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021, stanowiący III edycję dokumentu będącego opracowaniem z pogranicza polityki zdrowotnej i społecznej, służący identyfikacji potrzeb i ukierunkowaniu działań profilaktycznych w obszarze narkomanii oraz zapobiegania w przyszłości degradacji biologicznej, psychicznej i społecznej osób nią zagrożonych.

Nadrzędnym celem Programu jest: wzmacnianie działań kształtujących prozdrowotny styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Cel nadrzędny jest realizowany poprzez 3 cele operacyjne oraz 23 zadania. Wszystkie zadania poprzez działania profilaktyczne, prewencyjne, lecznicze i rehabilitacyjne, a także te z obszaru reintegracji społecznej i zawodowej służą pełnej realizacji Programu.

Załączniki:

Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021

Małopolski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021

 

Wskaźniki z realizacji w 2020 r. Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020  - poniżej pliki do pobrania dla danej instytucji

Gminy_MPPN_2020

Powiaty_MPPN_2020

Policja _MPPN_2020

ROPS_MPPN_2020

Izba_Lekarska_MPPN_2020

Izba_Pielęgniarska_MPPN_2020

Kolegium_Lekarzy_Rodzinnych_MPPN_2020

Kuratorium_Oświaty_MPPN_2020

Placówki_Leczenia_Uzależnień_MPPN_2020

PSSE_MPPN_2020

WSSE_MPPN_2020

Ekspert_MPPN_2020

WOTUW_MPPN_2020

 

Wskaźniki z realizacji w 2020 r. Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2021 - poniżej pliki do pobrania dla danej instytucji

 Gminy_MPPRPA_2020

Powiaty_MPPRPA_2020

Kuratorium_Oświaty_MPPRPA_2020

Małopolskie_Centrum_Profilaktyki_Uzależnień_2020

Policja_MPPRPA_2020

Placówki_Leczenia_Uzależnień_MPPRA_2020

ROPS_MPPRPA_2020

Wydział_Polityki_Społecznej_MUW_MPPRPA_2020

WOTUW_MPPRPA_2020

 

W przypadku problemów z pobraniem i otwarciem plików, proszę po wyświetleniu komunikatu, zaznaczyć "Zapisz plik" i otworzyć na komputerze po zapisaniu dokumentu.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności