Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
W obrębie medycyny pracy wyróżnia się cztery rodzaje badań profilaktycznych: wstępne, okresowe, kontrolne oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. W celu wykonania profilaktycznych badań lekarskich pracownik powinien otrzymać skierowanie od pracodawcy. Koszty badań ponosi pracodawca. Badania profilaktyczne przeprowadzane są przez lekarzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje tzw. lekarz medycyny pracy.
Badaniom wstępnym podlegają osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani, przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.BHPsZakres badań wynika ze specyfiki stanowiska pracy określonego w umowie. Po przeprowadzeniu określonych badań pracownik otrzymuje orzeczenie o zdolności pracy, na którym zamieszczona jest informacja o terminie, w którym badania powinny zostać ponownie wykonane. Wstępne badania nie dotyczą osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą [1].
Badaniom okresowym poddawani są wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Częstotliwość wykonywania badań okresowych zależy od rodzaju i uciążliwości czynników, na które narażony jest pracownik. Badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracownik musi wykonać badania w innej miejscowości, koszty przejazdu pokrywa pracodawca (według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych). Badania okresowe przeważnie są wykonywane w trakcie trwania stosunku pracy. Osobom, które pracowały w kontakcie z substancjami i czynnikami rakotwórczymi pracodawca jest zobowiązany zapewnić okresowe badania, także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą oni taki wniosek [2]. Badania kontrolne przeprowadzane są u pracowników, którzy byli niezdolni do pracy z powodu choroby przez okres co najmniej 30 dni. Badania te wykonywane są w celu ustalenia czy pracownik jest zdolny do kontynuacji pracy na dotychczasowym stanowisku. Badania sanitarno – epidemiologiczne wykonuje się w celu wykluczenia schorzeń, które mogą stanowić przeciwskazanie do pracy w kontakcie z żywnością. Badanie sanitarno – epidemiologiczne obejmuje badanie lekarskie oraz badanie laboratoryjne (trzykrotne badanie kału).

Piśmiennictwo:
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332).
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności