IV Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych

Za nami kolejne spotkanie w ramach Małopolskiej Giełdy Programów Profilaktycznych. 12 czerwca br. po raz czwarty Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia zaprosili dyrektorów, nauczycieli, profilaktyków, pedagogów oraz pracowników administracji samorządowej i przedstawicieli instytucji zajmujących się pracą wychowawczo dydaktyczną z młodzieżą do zapoznania się z ofertą programów profilaktycznych prezentowanych podczas „Giełdy”. W trakcie konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 12 prezentacji dotyczących narzędzi wspomagających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, zarówno w zakresie zdrowego trybu życia, zdrowia psychicznego jak i profilaktyki uzależnień.

Prelegentów oraz zaproszonych gości przywitała Pani Katarzyna Kosik-Gajewska Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej, która podkreśliła, że  profilaktyka uzależnień to nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, ale również zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo młodych ludzi oraz wspieranie ich w rozwijaniu talentów oraz potencjału rozwojowego. Tym celom służy wsparcie i pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji, które chronią ich zdrowie i dobrostan, a także sprzyjają konstruktywnemu angażowaniu się w życie rodziny, szkoły, rówieśników oraz całego społeczeństwa.

Następnie Pani Dyrektor oddała głos radnej VI kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wieloletniej Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Pani Marcie Mordarskiej, która podziękowała za zaproszenie do udziału w konferencji oraz podzieliła się swoimi refleksjami a także wyraziła swoje uznanie za trud i zaangażowanie Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego w działania na realizowane zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym służące profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

„Bardzo dziękuję Pani Ekspert i życzę, żeby kiedyś Giełda była wydarzeniem, w którym będzie uczestniczyć jeszcze większe grono profilaktyków i wystawców, ponieważ jest to bardzo wartościowy projekt i warto, żeby dotarł do kolejnych osób, instytucji, szkół, nauczycieli. Myślę, że wszyscy zgromadzeni na sali, ja również zaliczam się do tego grona, doceniamy wartość dobrych programów profilaktycznych, wartość instytucji które podejmują te działania oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Z całą pewnością środki wydane czy to z gminnych funduszy tzw. alkoholowych czy też z innych rodzajów finansowania dedykowane programom, które są sprawdzone i zewaluowane, mają olbrzymią wartość i stanowią wartość dodaną w całym procesie edukacji dla młodych ludzi. Zachęcam Państwa do tego aby dzielić się z koleżankami i kolegami w swoim środowisku lokalnym pozyskaną dzisiaj wiedzą.”

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się jak diagnozować i rozwijać odporność psychiczną oraz poznać czynniki wspierające uczenie i rozwój kompetencji miękkich ucznia na przykładzie działalności Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie powołanych przez Fundację Szkoła Medialna. Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie przedstawił jak wygląda realizacja wojewódzkiego programu „Ty decydujesz jak reagujesz” w tym refleksje z dotychczasowych realizacji programu oraz wyzwania i plany jakie stoją przed jego realizatorami. Kolejny raz zaprezentowano „Kolorową Profilaktykę” jako przykład narzędzia wspomagającego budowanie konstruktywnych relacji z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. Pokazano jak można wspierać młodzież w odkrywaniu sensu życia i realizacji marzeń (bez smartfona w roli głównej) przy pomocy programu profilaktycznego „Spinacz” oraz logoprofilaktyki.

Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Krakowie zaprezentowała bogatą ofertę programów profilaktycznych zarówno z zakresu profilaktyki uzależnień jak i promujących zdrowy styl życia. W trakcie spotkania przypomniano jakie są założenia profilaktyki w podejściu teoretycznym oraz z jakimi problemami mierzy się w praktyce.  Spotkanie stanowiło również okazję do zaprezentowania niezwykle ważnych społecznie tematów, jakimi są m.in. skutki spożywania alkoholu w czasie ciąży. Adopcyjna mama dwójki dzieci z FAS (alkoholowy zespół płodowy) pokazała jak systematyczna praca z dziećmi oraz zapewnienie im bezpiecznego i pełnego miłości środowiska rodzinnego może przynieść pozytywne efekty w ich rozwoju i funkcjonowaniu w społeczeństwie, natomiast Szpital Dziecięcy Św. Ludwika w Krakowie zaprezentował jak wygląda wsparcie i terapia rodzin dzieci z FAS w ramach zadania “Systemowe wsparcie i terapia dzieci z FASD oraz działania edukacyjne dla ich rodziców i opiekunów” finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Na koniec spotkania przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji przybliżył działania w jakie od wielu lat zaangażowana jest Małopolska Policja mające związek nie tylko z bezpieczeństwem publicznym, ale również z działalnością edukacyjną dotyczącą profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zachowań. Pracownice Poradni Monar w Krakowie przedstawiły ofertę Programów Profilaktycznych skierowaną do problemowych użytkowników substancji uzależniających. Wszyscy prelegenci mieli okazję spotkać się z uczestnikami wydarzenia przy stoiskach umiejscowionych przed salą konferencyjną. Wśród wystawców swoje stanowisko miała również Wspólnota Anonimowych Narkomanów, która przygotowała dla uczestników giełdy materiały i informację dotyczącą tego na jakich zasadach działa, jakie są jej cele i warunki uczestnictwa w niej oraz jak wygląda program wychodzenia z nałogu.

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych - widok na salę z uczestnickami konferencji

Uczestnicy konferencji
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych - uczestniczki konferencji oglądają materiały edukacyjne na stanowisku wystawienniczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Uczestniczki konferencji oglądają materiały edukacyjne na stanowisku wystawienniczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Organizatorzy oraz Prelegenci Małopolskiej Giełdy Programów Profilaktycznych

Organizatorzy oraz Prelegenci Małopolskiej Giełdy Programów Profilaktycznych
Źródło: UMWM

Prezentacja Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie

Prezentacja oferty Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie.
Źródło: UMWM

Pani Katarzyna-Kosik Gajewska Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polstyki Społecznej wita uczestników konferencji

Pani Katarzyna-Kosik Gajewska Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polstyki Społecznej wita uczestników konferencji.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych 6

Pani Katarzyna-Kosik Gajewska Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polstyki Społecznej wita uczestników konferencji.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Pani Marta Mordarska dziękująca za zaproszenie na Małopolską Giełdę Programów Profilaktycznych

Pani Marta Mordarska, radna VI kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, dziękuje za zaproszenie na Małopolską Giełdę Programów Profilaktycznych.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

dr n med. Krzysztof Walczewski prowadzi wykład pn. "Odporność psychiczna. Jak ją diagnozować i rozwijać?”

Dr n med. Krzysztof Walczewski prowadzi wykład pn. "Odporność psychiczna. Jak ją diagnozować i rozwijać?”
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Materiały udostępnione na stanowisku Wspólnoty Anonimowych Narkomanów

Materiały edukacyjne udostępnione na stanowisku Wspólnoty Anonimowych Narkomanów.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej prezentują swoją ofertę na stoisku wystawienniczym

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej prezentują swoją ofertę na stoisku wystawienniczym.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Od lewej Karolina Załęga - Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Katarzyna Kosik Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska - Radna VI kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego

Od lewej Pani Karolina Załęga - Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, Pani Katarzyna Kosik Gajewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Pani Marta Mordarska - Radna VI kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

uczestnicy konferencji

Uczetnicy konferencji podczas wykładów.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Organizatorzy oraz Prelegenci Małopolskiej Giełdy Programów Profilaktycznych

Organizatorzy oraz Prelegenci Małopolskiej Giełdy Programów Profilaktycznych
Źródło: UMWM

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych 16

dr Agnieszka Fusińska - Korpik: „Program Ty decydujesz jak reagujesz - refleksje, wyzwania, plany” Szpital Kliniczny im. Dr. J. Babińskiego w Krakowie.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych 17

Pani Katarzyna Świerzewska prezentuje program profilaktyczny "Spinacz".
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych 19

Pan Tomasz Gubała z Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja przedstawia jak wspierać młodzież w odkrywaniu sensu życia i realizacji marzeń.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Małopolska Giełda Programów Profilaktycznych 20

Uczestnicy Małopolskiej Giełdy Programów Profilaktycznych.
Źródło: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji